Regulamin akcji “Zdjęcie = rabat”

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin dotyczy Akcji organizowanej podczas wydarzenia GARMIN IRON TRIATHLON ŻYRARDÓW 2022 na Stoisku marki Brooks Running.
2. Organizatorem Akcji jest marka Brooks Running stanowiąca własność 4Run Sp z.o.o., prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą “4Run Sp z.o.o.”, adres firmy: Mickiewicza 95A, 64-920 Piła NIP: 7642664366 wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (www.firma.gov.pl).
3. Akcja nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin akcji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).

II. Definicje
1. Akcja – wydarzenie organizowane podczas Garmin Iron Triathlon Żyrardów 2022 na Stoisku marki Brooks Running tj. dnia 15 maja 2022 r. (niedziela).
2. Stoisko – oznaczone miejsce, w którym prezentowane są produkty marki Brooks Running podczas wydarzenia.
3. Organizator – marka Brooks Running stanowiąca własność 4Run Sp z.o.o.
4. Uczestnik – osoba pełnoletnia, której po spełnieniu warunków w regulaminie przysługuje otrzymanie Rabatu.
5. Rabat – 100 zł na buty lub określona procentowo wartość, którą otrzyma Uczestnik po spełnieniu warunków regulaminowych do wykorzystania podczas Akcji na Stoisku oraz w późniejszym terminie na stronie sklepu internetowego https://brooks-running.pl/
III. Zasady działania
1. Możliwość otrzymania Rabatu przysługuje każdej pełnoletniej osobie, która spełni poniższe warunki Akcji.
2. Warunkiem otrzymania Rabatu jest zrobienie zdjęcia na Stoisku z wybranym modelem buta wskazanym przez Organizatora Akcji oraz publikacja zdjęcia w formie stories lub postu na Facebooku i/lub Instagramie z oznaczeniem zdjęcia odpowiednimi profilami Organizatora.
3. Profile, które należy oznaczyć, mają odpowiednio nazwy na Facebooku oraz Instagramie @BrooksRunningPL.
4. Organizator oświadcza, że Akcja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana, zarządzana ani powiązana z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami platform Facebook i Instagram, za którego pośrednictwem można wziąć udział w Akcji. Podmioty te nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w stosunku do uczestników Konkursu w związku z roszczeniami opartymi na niniejszym regulaminie.
5. Uczestnik, który spełni warunki otrzyma kod rabatowy do jednorazowego wykorzystania podczas Akcji na Stoisku na zakup produktów marki Brooks Running lub kod rabatowy do jednorazowego wykorzystania na stronie Organizatora https://brooks-running.pl/
6. Kod rabatowy uczestnik otrzyma bezpośrednio na Stoisku w przypadku jego realizacji na miejscu Akcji (przy wykazaniu spełnienia warunków Akcji) lub pisemnie w formie wiadomości prywatnej na platformie Facebook, lub Instagram w ciągu maksymalnie 3 dni od oznaczenia.

7. Wysokość rabatu to 100 zł na zakup butów marki Brooks lub procentowy rabat na pozostały asortyment (biustonosze biegowe, odzież, akcesoria).
8. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w wysokości rabatu.

IV. Postanowienia końcowe
1. Ewentualne reklamacje należy kierować pisemnie na adres Organizatora lub pocztą elektroniczną na adres: poczta@brooks-running.pl. Organizator będzie rozpatrywał reklamacje w terminie do 14 dni od daty ich wpływu na adres poczty elektronicznej lub na adres. Klient zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie załatwienia
sprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej albo pisemnie, na adres, z którego przesłano reklamację.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z profilu na platformie Facebook lub Instagram.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego
regulaminu.

DO GÓRY